ऐन तथा नियमावली


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ - -
2 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ - -
3 लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ - -
4 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ - -
5 लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न लैंगिक समानताको लागि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्नबनेको बिधयक - -
6 नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु - -
7 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ - -
8 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ - -
9 लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -
10 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ - -