नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

ऐन तथा नियम

सि.नं शीर्षक
1 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली (मस्यौदा), २०७४ डाउनलोड
2 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-२०७५ डाउनलोड
3 बालबालिकासम्बन्धी कानुनलार्ई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक डाउनलोड
4 बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, २०७१ डाउनलोड
5 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ डाउनलोड
6 महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो २०६९ डाउनलोड
7 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ डाउनलोड
8 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ डाउनलोड
9 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ डाउनलोड
10 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ डाउनलोड
11 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ डाउनलोड
12 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ डाउनलोड
13 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ डाउनलोड
14 नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु डाउनलोड
15 लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न लैंगिक समानताको लागि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्नबनेको बिधयक डाउनलोड
16 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ डाउनलोड
17 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ डाउनलोड
18 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ डाउनलोड
19 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० डाउनलोड
20 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिले संशोधन) नियमावली, २०७६ डाउनलोड
21 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ डाउनलोड
22 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ डाउनलोड
23 लैगिंक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन)नियमावली, २०६७ संशोधन सहित २०७६ डाउनलोड
24 बालबालिका संम्वन्धी नियमावली २०७८ डाउनलोड