नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

ऐन तथा नियम

सि.नं शीर्षक
1 समाज कल्याण ऐन, २०४९ डाउनलोड
2 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ डाउनलोड
3 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ डाउनलोड
4 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ डाउनलोड
5 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ डाउनलोड
6 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ डाउनलोड
7 घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, २०६७ डाउनलोड
8 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ डाउनलोड
9 लैड्डिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ डाउनलोड
10 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० डाउनलोड
11 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ डाउनलोड
12 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ डाउनलोड
13 राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ डाउनलोड
14 अपाड्डता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ डाउनलोड
15 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ डाउनलोड
16 बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ डाउनलोड
17 अपाड्डता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ डाउनलोड
18 बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ डाउनलोड