नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

कार्ययोजना तथा कार्यप्रगति

सि.नं शीर्षक
1 महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना, २०६० डाउनलोड
2 ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्य-योजना, २०६२ डाउनलोड
3 राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना डाउनलोड