फारमहरू


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 क्वारेन्टिन-स्थल अनुगमनका लागि लैङ्‌गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) रुजुसूची - -
2 सेवा संचालन गर्ने निकायले कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्दा प्रयोग गर्ने फारम - -
3 अपांगता पुनर्स्थापना फारम - -