अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुको संरक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना