लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना दोस्रोपटक टाँस गरिएको ।