श्रीमान् सचिवज्यूबाट सर्वोच्च अदालतबाट आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशालामा बालहित संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट हाल भइरहेका कार्य, चुनौती र भावि प्राथमिकताहरु विषयमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र

श्रीमान् सचिवज्यूबाट सर्वोच्च अदालतबाट आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशालामा बालहित संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट हाल भइरहेका कार्य, चुनौती र भावि प्राथमिकताहरु विषयमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र

श्रीमान् सचिवज्यूबाट सर्वोच्च अदालतबाट आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशालामा "बालहित संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट हाल भइरहेका कार्य, चुनौती र भावि प्राथमिकताहरु" विषयमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र

- फाइल १

- फाइल २


डाउनलोड फाइल: Nepali