मन्त्रालय आन्तर्गतका निकाय

 

  1. महिला तथा बालबालिका विभाग 
  2. राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्
  3. समाज कल्याण परिषद्