नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

कार्यक्षेत्र

प्रकाशित मिति : 2021-07-08 11:15:21

नेपाल सरकार (कार्य-विभाजन) नियमावली, 2074 अनुसार

1. महिला हक एवं सशक्तिकरणसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड
2. अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री
3. महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण
4. जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी
5. महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानताका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान
6. लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी निरोधात्मक र पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड
7. बालबालिका, बालकल्याण, उद्धार, पुनर्स्थापना र बृद्धाश्रमसम्बन्धी नीति, कानून, र मापदण्ड
8. गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अनुगमन
9. राष्ट्रिय महिला आयोग
10. समाज कल्याण परिषद्
11. मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क र समन्वय
12. मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको सञ्‍चालन र नियमन ।