प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
31 कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,२०७३ - -
32 Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - 2016 - -
33 सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३ - -
34 मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रणसम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि तालिम पुस्तिका २०७२ - -
35 शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ - -