नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

वृद्धावस्था सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कार्योजना, 2002