नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधी, 2080