सचिव

Yam Kumari  Khatiwada (Baskota)

यामकुमारी खतिवडा (बास्कोटा)

व्यक्तिगत विवरण

 

Email: secretary@mowcsc.gov.np;

      yam.khatiwada@nepal.gov.np

yamunaanu70@gmail.com

श्रीमान् सचिवज्यूको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.

पद

नाम,थर

ठेगाना

कार्यालय नं.

मोबाइल नं.

इमेल

१.

म.वि.अ.

इन्दिरा उप्रेती काठमाडौं

४२००४०८

 

 

२.

का.स. रमेश अवाले ल.म.न.पा.-१२ ४२००४०८ ९८४३४७०००८  

३.

का.स.

मंजु गुरागाई इटहरी-२ ४२००४०८ ९८४३१७४३५७  

४.

ह.स.चा.