नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

तथ्याङ्कीय प्रकाशन

सि.नं शीर्षक
1 सामाजिक तथ्याङ्कको सँगालो २०७२ डाउनलोड/ हेर्ने
2 सामाजिक तथ्याङ्कको सँगालो २०७६ डाउनलोड/ हेर्ने
3 सामाजिक तथ्याङ्कको सँगालो २०७८ डाउनलोड/ हेर्ने
4 नेपालमा लैङ्गिक समानता: तथ्य र तथ्याङ्क (नेपाली संस्करण) डाउनलोड/ हेर्ने
5 नेपालमा लैङ्गिक समानता: तथ्य र तथ्याङ्क (अंग्रेजी संस्करण) डाउनलोड/ हेर्ने