मापदण्ड


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार छनौट मापदण्ड, २०७७ - -
2 जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ - -
3 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहको छनौट तथा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ - -
4 संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ - -
5 प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी शशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन -२०७७ - -
6 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहको छनौट तथा केन्द्र संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - २०७७ - -
7 प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - २०७७ - -
8 कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ - -
9 सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ - -
10 प्रदेशमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ - -