नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

ताजा जानकारी :
प्रेस विज्ञप्ति    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 3    |    अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 2    |    अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 1    |    "सशक्तीकरण" जर्नलको लागि लेखेरकचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    सशक्तीकरण जर्नल 2079    |    स्नातकोत्तर तह शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 31 औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    मिलन केन्द्रहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान गर्न दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन    |    पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा    |    ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, 2079    |    स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना    |    सशक्तीकरण जर्नल 2078    |    प्रेस विज्ञप्ति    |    भर्तुअल छलफल तथा सहभागिता को सम्बन्धमा    |    प्रेश विज्ञप्ती    |    प्रेश विज्ञप्ती    |    58‌औं राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 भदौ 29 को नाराः "बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार"    |    सशक्तीकरण जर्नल 2079    |    पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन सम्बन्धमा    |    LD14 Environmental Assessment and Review Framework FINAL DRAFT    |    LD11 IEE_Sudurpaschim Province FINAL DRAFT    |    LD11 IEE_Lumbini Province FINAL DRAFT    |    LD11 IEE MP-Bhaktapur FINAL DRAFT    |    प्रेश विज्ञप्ती    |    58औं बाल दिवसको नारा    |    बिनियोजित बजेट रकम सम्बन्धमा ।    |    महिला विकास र लैङिक मुलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरु तथा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2078    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2078 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2079/2/31    |    प्रेष विज्ञप्ति    |    बालबालिका संम्वन्धी नियमावली 2078    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2078 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2079/1/31    |    राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधि, 2078    |    बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना    |    सुचना    |    प्रेष विज्ञप्ति    |    112 औं अन्तरास्ट्रिय महिला दिवस, 2078    |    आह्वान    |    हवाई उद्धार गरिएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको मिति 2078 साल श्रावण 1 गते देखि मिति 2078/10/29 सम्मको विवरण    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, 2078 (मस्यौदा)    |    आ.व. 2078/79 को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति    |    सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।    |    शोधपत्र(Thesis) मा विधार्थीहरुलाई सहभागी गराइने सम्बन्धी विस्तृत सूचना    |    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभिया वर्ष 2076 को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना आ. व. 2076/77    |    लैगिंक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन)नियमावली, 2067 संशोधन सहित 2076    |    अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका 2078    |    हवाई उद्धार प्रगति 2078/4/1-2078/9/30 सम्म    |    हवाइ उद्धार प्रगति पुस मसान्त सम्म 2079    |    हवाई उद्धार प्रगति 2078/4/1-2078/9/20 सम्म    |    शोधपत्र(Thesis) मा विधार्थीहरुलाई सहभागी गराइने सम्बन्धी विस्तृत सूचना    |    प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति    |    ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2078    |    स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सुचना( माननीय मन्त्रीस्तरको मिती 2078/9/1 को निर्णयानुसार)    |    पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सुचीक्रूत गर्ने सम्बन्धमा    |    लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना    |    अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यवविधि, 2078    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको 30औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस    |    लैङ्गिक हिसां विरुध को 16 दिने अभियान प्रेस विज्ञपती    |    लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान सम्बन्धमा शुभकामना    |    लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानमा मन्त्रालयको आव्हान    |    अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा    |    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नारा    |    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नारा    |    सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति    |    सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति    |    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन    |    सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा।    |    वडादशैका साइत सम्बन्धमा    |    प्रेस विज्ञप्ति 2078-06-15    |    दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना    |    MOFCOM/China (2021) छात्रवृत्ति कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।    |    उपयुक्त उम्मेदवार मनोनयन गर्ने बारे।    |    राय सुझावको लागि पत्र    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, 2078    |    31 औं अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नारा    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँच युक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका 2078 को मस्यौदा सम्बन्धमा।    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना आ.व. 2077/78-2086/87 मस्यौदा सम्बन्धमा।    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचका लागि पहुँचयुक्त प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका, 2078 राय तथा सुझावको लागि    |    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय कार्ययोजना, राय तथा सुझावको लागि    |    हवाइ उद्धार प्रगति 2078    |    आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067    |    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, 2064    |    घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, 2066    |    कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, 2071    |    बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, 2072    |    JDS (2022) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।    |    सरकारी इमेल    |    57 औं राष्ट्रिय बाल दिवस नारा    |    57 राष्ट्रिय बाल दिवस प्रेस विज्ञप्ती    |    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको नारा    |    मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसमा प्रदान गरिने पुरस्कार सिफारिस आह्वान सम्बन्धी सूचना ।    |    मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको नारा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।    |    हिंसा पीडित महिला तथा किशोरिहरुलाई सुरक्षित र पुनर्स्थापना गर्न अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने समबन्धी कार्यक्षेत्रगत सर्तहरु    |    मंगला साहाना दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालनको लागि पेश भएका आशयपत्र दताको मुल्यान्कनका आधारहरु    |    हिंसा पीडित महिला तथा किशोरिहरुको लागि मंगला साहाना दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सन्चालन गर्न (परामर्श ) सेवा खरिद्का लागि आशयपत्र आव्हानको सुचना    |    निजामति सेवा पुरस्कारको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना    |    सुचिकृत हुने बारेको सूचना    |    अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,2078 को मसौदामा राय/सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    |   
 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय द्बारा आयोजित मूह समारोह कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

 • 113‌औं आन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको मूह समारोहको कार्यक्रममा

 • मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो सुशासन प्रबर्द्बनमा गरौं हातेमालो ।

 • माननीय मन्त्री श्री भगबती चौधरी ज्यूको पद वहाली गर्नुहुँदै ।

 • माननीय मन्त्रीज्यू श्री भगबती चौधरीको स्वागत गर्दै श्रीमान सह सचिवज्यू ।

 • माननीय मन्त्रीज्यू श्री भगबती चौधरीको स्वागत गर्दै श्रीमान सह सचिवज्यू ।

 • माननीय मन्त्रीज्यू श्री भगबती चौधरीको स्वागत गर्दै श्रीमान सचिवज्यू ।

 • South Asia Initiative to End Violence Against Children ( SAIEVAC) को आयोजनामा क्षेत्रीय पराामर्श कार्यक्रमलाई समुद्धाटन एवं सम्बोधन गर्दै माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीज्यू ।

 • South Asia Initiative to End Violence Against Children ( SAIEVAC) को आयोजनामा क्षेत्रीय पराामर्श कार्यक्रमलाई समुद्धाटन एवं सम्बोधन गर्दै माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीज्यू ।

 • South Asia Initiative to End Violence Against Children ( SAIEVAC) को आयोजनामा क्षेत्रीय पराामर्श कार्यक्रमलाई समुद्धाटन एवं सम्बोधन गर्दै माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीज्यू ।

 • South Asia Initiative to End Violence Against Children ( SAIEVAC) को आयोजनामा क्षेत्रीय पराामर्श कार्यक्रमलाई समुद्धाटन एवं सम्बोधन गर्दै माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीज्यू ।

 • लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको 16 दिने अभियानको र्याली

परिचय

"ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम" को रुपमा आ.व. 2039/040 मा शुरु भएको महिला विकास अभियान कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त उपलव्धी, अनुभव र समसामयिक आवश्यकताका आधारमा 2052 असोज 6 गते " महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" को स्थापना भयो । महिला तथा समाजका विभिन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण गर्दै दिगो शान्ति एवं विकासमा उनीहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउने कार्यमा संलग्न महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम बालबालिकालाई अझ उच्च प्राथमिकता दिने हेतुले 2057 मा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी "महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय" नामाकरण गरियो । 2075 सालबाट यस मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 2074 आनुसार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका विषयहरु तोकिएका छन् । यसैगरी अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, बृद्धरबृद्ध... थप पढ्नुहोस्

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री

डिल्लीराम शर्मा

डिल्लीराम शर्मा

सचिव

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 3

प्रकाशित मिति :2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 2

प्रकाशित मिति :2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. 1

प्रकाशित मिति :2022-12-21

"सशक्तीकरण" जर्नलको लागि लेखेरकचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2022-12-18

स्नातकोत्तर तह शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति :2022-12-05

मिलन केन्द्रहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान गर्न दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन

प्रकाशित मिति :2079-07-15

पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति :2022-10-21

स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिति :2022-09-27

सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available.
सबै हेर्नुहोस

आ.व. 2078/79 को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति

प्रकाशित मिति :2022-02-14

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

प्रकाशित मिति :2022-02-14

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

प्रकाशित मिति :2021-10-31

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति

प्रकाशित मिति :2021-10-31

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

प्रकाशित मिति : 2021-07-14

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को दफा(3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण

प्रकाशित मिति :2020-10-22

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा (3) र नियमावलीको नियम 3 बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति 2077 वैशाख देखि 2077 असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको विवरण

प्रकाशित मिति : 2020-08-14

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट 2077 वैशाख र ज्येष्ठ महिनामा सम्पादित प्रमुख कार्यहरुको विवरण

प्रकाशित मिति : 2020-06-26

सबै हेर्नुहोस
यमलाल भूसाल

यमलाल भूसाल

प्रवक्ता
फोन न:9851150374
ईमेल: sp@mowcsc.gov.np

विक्रम प्रसाद पाण्डेय

विक्रम प्रसाद पाण्डेय

सूचना अधिकारी
फोन नं.: 9851255354
इमेल: info@mowcsc.gov.np

शिर्षक

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, 2078 (मस्यौदा)

प्रकाशित मिति :2022-02-16 12:32:17

Download

राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download

बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, 2072

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download

अपाङ्गता सम्बन्धी 10 वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, 2079

प्रकाशित मिति :2022-09-27 14:29:11

Download

राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधि, 2078

प्रकाशित मिति :2022-04-22 10:47:06

Download

अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यवविधि, 2078

प्रकाशित मिति :2021-12-06 12:25:58

Download

अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,२०७८

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2078

प्रकाशित मिति :2021-12-16 21:04:38

Download

जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download

संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download

प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी शशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन -2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download
सबै हेर्नुहोस
शिर्षक

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभिया वर्ष 2076 को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना आ. व. 2076/77

प्रकाशित मिति :2022-02-01 16:06:51

Download

मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download

मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download

Covid-19 Action Plan 2077

प्रकाशित मिति :2021-12-05 11:27:51

Download
सबै हेर्नुहोस

महत्वपूर्ण सेवाहरु

ममता विस्ट

ममता विस्ट


लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्पर्क व्यक्ति
सम्पर्क नं. :9851311112
इमेल :mamta.bisht@nepal.gov.np
विस्तृत विवरण
नीता शर्मा

नीता शर्मा


हवाई उद्दार सम्पर्क व्यक्ति
सम्पर्क नं. :9851255254
इमेल :pup.mowcsc@gmail.com
विस्तृत विवरण

मुख्य प्रकाशनहरु

फोटो ग्यालरी