नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

मापदण्ड

सि.नं शीर्षक
1 आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ डाउनलोड
2 एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ डाउनलोड
3 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८ डाउनलोड
4 सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ डाउनलोड
5 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) मापदण्ड, २०७० डाउनलोड
6 केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ डाउनलोड
7 मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड, २०७४ डाउनलोड
8 प्रदेशमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ डाउनलोड
9 सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ डाउनलोड
10 कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड
11 प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - २०७७ डाउनलोड
12 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहको छनौट तथा केन्द्र संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - २०७७ डाउनलोड
13 प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी शशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन -२०७७ डाउनलोड
14 संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड
15 जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड
16 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ डाउनलोड