नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

महाशाखा र शाखा

प्रकाशित मिति : 2021-06-20 13:29:25

 1. प्रशासन महाशाखा
  • कर्मचारी प्रशासन शाखा
  • आर्थिक प्रशासन शाखा
  • नीति, योजना तथा अनुगमन शाखा
  • कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
  • बाल संरक्षण तथा विकास शाखा
 2. महिला सशक्तिकरण महाशाखा
  • मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा
  • महिला विकास तथा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण शाखा
  • लैंगिक हिंसा निवारण शाखा
  • तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा
 3. समाज कल्याण तथा संघ संस्था समन्वय महाशाखा
  • ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा
  • अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखा
  • संघ संस्था समन्वय शाखा