नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो २०६९ डाउनलोड
2 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७० डाउनलोड
3 बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, २०७१ डाउनलोड
4 कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,२०७३ डाउनलोड
5 सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३ डाउनलोड
6 महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध प्रश्न उत्तर संगालो २०७५ डाउनलोड
7 अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका २०७८ डाउनलोड
8 महिला विकास र लैङिक मुलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरु तथा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ डाउनलोड
9 महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनको सङ्ग्रह, २०७९ डाउनलोड
10 समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड
11 मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन डाउनलोड
12 RESPONSE OF THE GOVERNMENT OF NEPAL TO THE LIST OF ISSUES AND QUESTIONS IN RELATION TO THE SIXTH PERIODIC REPORT OF NEPAL ADOPTED BY THE COMMITTEE ON THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN डाउनलोड
13 The Sixth Periodic Report of THE GOVERNMENT OF NEPAL on Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) डाउनलोड
14 लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुका लागि तयार गरिएको कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference - TOR) डाउनलोड
15 CEDAW को सातौं आवधिक प्रतिवेदन डाउनलोड
16 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७९ डाउनलोड