नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको विवरण 2076।03।11