नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

UNESCO Prize for Girls and Womens Education का लागि दरखास्त आह्वान गरिएको।